Menu
TOPZINE.cz
Studium

Studijní obory na VŠ: Pedagogika, kde se dá studovat

Redakce

Redakce

19. 2. 2012

Přihláška na pajdák bývá oblíbenou pojistkou pro strýčka Příhodu. Jaké obory a kde se dají studovat, vám poradíme v dnešním speciálu o vysokých školách.

Původ slova pedagogika je odvozen od řeckého pojmu paidagógos (paidós=dítě, ágein=vést, doprovázet). Tak byl označován otrok, který pečoval a doprovázel syna svého pána na cvičení a do školy. V antické latině se již objevuje paedagogus ve významu učitel, vychovatel, což převzala většina jazyků. Pedagogika v češtině označuje vědu o výchově a vzdělávání člověka.

Vysokou školu vybírejte pečlivě. Může vám poradit výchovný poradce

Pedagogickým oborům se věnují nejen pedagogické a filozofické fakulty. Například přírodovědecké fakulty nabízejí řadu oborů zaměřených na vzdělávání, stejně tak fakulty teologické.

Přijímací řízení na učitelství

Přijímací řízení se liší podle škol. Většinou se skládá z Testu studijních předpokladů (TSP, jak to funguje a jak vypadaly například loňské testy na MU), z oborových testů, případně i talentových zkoušek (týká se hudební, výtvarné a tělesné výchovy) .  U ústního pohovoru může komisi zajímat také vaše motivace ke studiu.

Uplatnění absolventů pedagogických škol

Cílem studia je vzdělat odborníky schopné působit v oblasti výchovy a vzdělávání, kteří budou pracovat s dětmi, mládeží či dospělými. Uplatnění mohou krom škol najít také na úřadech a v institucích, které se zabývají poradenstvím, sociální péčí, dále coby personalisté nebo lektoři v soukromých či veřejných vzdělávacích zařízeních.

Přehled VŠ, zaostřeno na výchovu a vzdělávání

Zde vám nabízíme přehled vysokých škol a fakult, na kterých se můžete věnovat oborům zaměřeným na výchovu a vzdělávání.

UNIVERZITA KARLOVA  v Praze

Pedagogická fakulta, Husitská teologická fakulta , Filozofická fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA

Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta, Fakulta sociálních studií, Přírodovědecká fakulta, Fakulta sportovních studií

UNIVERZITA PALACKÉHO v Olomouci

Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta, Fakulta tělesné kultury, Přírodovědecká fakulta, Cyrilometodějská teologická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích

Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Teologická fakulta, Zdravotně sociální fakulta

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA v Plzni

Fakulta pedagogická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ v Ústí nad Labem

Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Filozofická fakulta

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

UNIVERZITA PARDUBICE, Fakulta filozofická

TECHNICKÁ UNIVERZITA v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ v Praze, Fakulta financí a účetnictví

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA v Brně

Institut celoživotního vzdělávání

AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ, Divadelní fakulta

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ, Divadelní fakulta

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO Praha, s.r.o.

Další přehled škol, kde můžete studovat pedagogiku naleznete na StudentMag.cz.

Slovníček pedagogických pojmů

Andragogika: vzdělávání dospělých.

Sociální pedagogika: výchovné působení na rizikové a sociálně znevýhodněné skupiny.

Speciální pedagogika: vzdělávání osob s ohledem na jejich speciální výchovné a vzdělávací potřeby v oblasti fyzické, psychické nebo sociální. Řadí se sem například etopedie (vzdělávání sociálně nepřizpůsobivé, obtížně vychovatelné nebo jinak sociálně narušené mládeže), psychopedie (vzdělávání osob mentálně retardovaných), somatopedie (vzdělávání osob tělesně postižených či znevýhodněných např. dlouhou nemocí, edukace osob s lehkou mozkovou dysfunkcí nebo specifickými poruchami učení), logopedie (korekce nebo odstraňování poruch řeči), surdopedie (vzdělávání osob s různými vadami sluchu), oftalmopedie (vzdělávání osob se zrakovým postižením).

Posměváčci říkají, že učitel není povolání, ale diagnóza. Přála bych všem, kteří se vydají na učitelskou dráhu, aby se nestali otroky z našeho historického úvodu, ale aby na ně studenti vzpomínali ještě po letech. To bývá důkazem, že se práce stala posláním, které oslovilo hlubinu študákovy duše.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Studijní obory na VŠ: Pedagogika, kde se dá studovat