Menu
TOPZINE.cz
Studium

Kde lze studovat logopedii a jak se stát klinickým logopedem?

Redakce

Redakce

27. 12. 2012

Logopedie se jako vědní disciplína zabývá poruchami řeči u dětí, ale i dospělých. Poradíme vám, kde můžete logopedii studovat a co vás může čekat u přijímacích zkoušek.

Logopedie je pedagogická disciplína, a proto ji lze studovat na pedagogických fakultách. Samostatný obor logopedie však existuje pouze ojediněle. Logopedii je možné studovat v rámci studijního oboru speciální pedagogika. Tak je tomu na Ostravské univerzitě v Ostravě, na Masarykově univerzitě v Brně i na Univerzitě Karlově v Praze. Studovat většinou jde prezenčně i kombinovaně.

Pro budoucího logopeda je nezbytné ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie.

Univerzita Palackého v Olomouci nabízí samostatný studijní obor logopedie, jedná se o pětileté jednooborové magisterské studium.

Přijímací zkoušky

Pro přijetí na obor speciální pedagogika je většinou vyžadováno úspěšné splnění testu všeobecných studijních předpokladů.

V Olomouci se ale připravte i na ústní příjímací pohovor. Při takovém pohovoru bude kladen důraz na řečové schopnosti uchazeče, na spisovnost a kultivovanost jeho projevu.

Nutností pro přijetí je pak potvrzení o foniatrickém vyšetření.

Práce klinického logopeda

Pakliže ale budete chtít pracovat samostatně jako klinický logoped, výše zmíněné vysokoškolské magisterské vzdělání nebude dostačující. Každý zájemce o tuto pozici musí absolvovat takzvanou specializační přípravu. V rámci této specializační přípravy budete vykonávat zejména praxi, a to alespoň dva roky. Praxe bude probíhat pod dohledem klinického logopeda.

Celá specializační příprava je ukončena závěrečnou zkouškou (atestací). Atestace se skládá ze tří částí. První částí je písemný test, druhou částí je písemná práce a poslední je část praktická. V této části zkoušky jsou u každého budoucího logopeda posuzovány individuální přístup k pacientovi, schopnost diagnostikovat a následně rehabilitovat. V praktické části zkoušky je brán zřetel i na schopnost práce se zdravotnickou dokumentací.

Úspěšný absolvent specializační přípravy se již stává klinickým logopedem a má tak specializovanou způsobilost k vykonávání zdravotnické praxe. Klinický logoped pak odborně pečuje o děti, ale i dospělé s rozličnými poruchami komunikačního procesu.

Ohodnoťte tento článek:
4,6
Právě čtete

Kde lze studovat logopedii a jak se stát klinickým logopedem?