Menu
TOPZINE.cz
Cestování

Průvodce městem Litovel. Rozsáhlá fotogalerie uvnitř!

Redakce

Redakce

12. 8. 2009

Město ležící ve výšce 223 m n.m., v Hornomoravském úvalu na kraji Mohelnické brázdy, pod výběžky Bouzovské vrchoviny a lemované řekou Moravou,  je městem královským mající bohatou historii. Bylo založeno Přemyslem Otakarem II. v polovině 13. století. Má rybářský původ, který připomíná erb, na němž můžeme vidět kapra a štiku. Litovel je pro svůj romantický ráz  nazývána Hanácké Benátky.

Litovel je součástí Chráněné krajinné oblasti Litovelské pomoraví. Milovníci přírody ocení litovelské parky, turistické trasy vedoucí lužními lesy, cyklotrasy, dvě naučné stezky  kolem litovelských rybníků a historií Litovle.

Centrum Litovle tvoří náměstí Přemysla Otakara, kterému se do roku 1900 říkávalo Rynk. Tímto náměstím protéká rameno řeky Moravy zvané Nečíz. Přístup k Nečízu je před radnicí, která je dominantou náměstí. Je postavena přímo nad korytem Nečízu. Uprostřed náměstí stojí Morový sloup. Byl postaven v roce 1714 Václavem Renderem na památku ukončení moru. Mor postihl město celkem třikrát. Dvě epidemie v průběhu 16. století a třetí v první polovině 18. Století. Sloup je ozdoben sedmi sochami patronů moru. Sochy v rozích na straně k radnici představují světce sv. Šebestiána a sv. Rocha. Na opačné straně je sv. Karel Boromejský s knihou a křížem a František Xaverský. Vrchol sloupu zdobí socha Panny Marie, ve výklenku pod ní je umístěna sv. Pavlína a před ní sv. Rozálie. Tito všichni měli vztah k morovým epidemiím. Dále se náměstí může pyšnit domy s bohatou historií. V budově Záložna dnes sídlí Komerční banka a jsou zde sály, kde se konají různá divadelní představení, sborová vystoupení, plesy, koncerty, přednášky, taneční a jiné zábavy. Dříve tato budova patřila mezi tzv. právovárečné domy. Již roku 1625 se zde uvádí hostinec „U Černého medvěda“. Památkově nejhodnotnější budovou je Langův dům. Patří také mezi pravovárečné domy, najdeme jej na severní straně náměstí. Původně přízemní dům byl roku 1542 jeho tehdejším majitelem, litovelským soukeníkem Lorenzem Langem, zvednut o jedno poschodí. Přestavbu připomíná raně renesanční portál se znakem soukenického cechu a monogramem majitele L. L. a znakem města. Zmínit se musíme také o domu, kde sídlí Městský Klub. Tento objekt vznikl v roce 1898 na místě dvou starších domů v eklektickém stylu s výraznými prvky rané secese. V přízemí Městského klubu je výstavní síň, v patře pak sál pro hudební produkce a jiné společenské akce.

Jedna z nejkrásnějších budov v Litovli se nachází u Uničovského rybníka. Je to Gymnázium Jana Opletala. Je symbolem boje mezi českými a německými obyvateli města o politickou moc.  Tato novorenesanční školní budova byla realizována podle návrhu profesora brněnské techniky arch. Josefa Bertla. Průčelí budovy je bohatě zdobeno detaily zobrazující sounáležitost školy s městem. Těsně po 2. světové válce škola začala užívat čestný název „Opletalovo reálné gymnázium v Litovli“ na památku svého absolventa Jana Opletala, který tragicky zahynul během okupace v roce 1939. Od roku 1967 nese název Gymnázium Jana Opletala. U gymnázia lze vidět pomník T.G. Masaryka, který zde byl vztyčen 9. května 1948.

Na konci 16. století byl nad hlavním tokem řeky Moravy postaven kamenný most nazvaný Svatojánský most. Je nejstarším kamenným mostem na Moravě a po Karlově mostě v Praze a mostě v Písku i třetím nejstarším funkčním kamenným mostem v České republice. Uprostřed je od 18. století osazen sochou sv. Jana Nepomuckého od Jana Sturmera. Za dobu své existence prodělal most několik přestaveb, zatím poslední velkou rekonstrukcí prošel po velké povodni z roku 1997. Byl celý nově restaurován a částečně změnil svou podobu směrem k historickému původnímu vzhledu. Most je dlouhý 60 metrů a je tvořen šesti kamennými klenbami. Virtuální prohlídku Svatojánského mostu si zájemci mohou prohlédnout zde:

Město bylo obehnáno hradbami ve výšce 5 metrů a o délce asi 1280m. Stavba hradeb byla náročným úkolem pro dvě generace. Hradby chránily město až do třicetileté války, kdy po dobytí města Švédy musely být pobořeny. Tuto událost připomíná Švédská deska u Parku Míru.

Na místě, kde dříve sídlil střelecký spolek dnes stojí Muzeum. Kolem muzea je pěkný park, byla sem přemístěna boží muka z Palackého ulice s letopočtem 1594.

Litovelský farní chrám svatého Marka byl postaven začátkem 14. století. Kostel byl původně gotický. Rozsáhlá renesanční přestavba kostela byla provedena v letech 1529-1532, připomíná ji zdobený portál sakristie z doby přechodu gotiky a renesance.  Nedaleko chrámu návštěvníci Litovle mohou najít Českou kapli, které se také říká kaple sv. Jiří. Byla postavena kolem roku 1500 Jiřím z Vlašimi. Patří mezi nejstarší dochovanou památku města, nepočítáme-li hradby.

Na Staroměstském náměstí, kde stála původní rybářská ves, si mohou turisté prohlédnout Kostel sv. Filipa a Jakuba. Byl vybudován olomouckým stavitelem Adamem Glögcklem roku 1692.

Kostel Husův sbor byl postaven v roce v roce 1892. Patří československé církvi. Nad vchodem je zdobený sgrafity vytvořenými dle návrhu litovelského rodáka, akademického malíře, Fr. Doubravy.

Dnešní knihovna patřila v 16. století soukeníkům, kteří ji prodali r. 1668 kněžně Beatrici z Lichtenštejna, a ta zde zřídila špitál pro knížecí služebnictvo.

Krásná Kolářova vila je zdobena sgrafity litovelského malíře Františka Doubravy. Sídlí zde různé obchodní organizace. V Litovli žil mistr Evropy v řecko-římském zápase Gustav Frištenský, dodnes zde stojí dům ve kterém bydlel.

Pokud návštěvník města Litovel hledá spíše odpočinek v přírodě, může se projít litovelskými parky. Parky byly údajně založeny v roce 1900. Po tornádu, které se Litovlí prohnalo v červnu 2004 a zpustošilo většinu vzrostlé zeleně, prošly všechny litovelské parky rekonstrukcí za velké finanční pomoci Státního fondu životního prostředí České republiky. Park Smetanovy sady se nachází kolem Uničovského a Olomouckého rybníka. Park Míru se rozprostírá podél bývalých hradeb a kolem Muzea. Uničovský rybník dříve nesl název Český a Olomoucký býval rybník Německý. V parku za gymnáziem Jana Opletala najdeme altánek z počátku 20. století. V parcích lze vidět lípu malolistou, javor klen, nebo buk lesní. Funkci břehových porostů kolem rybníků plní olše lepkavá a vrba bílá. Nechybějí zde ani dřeviny, které nepocházejí ze střední Evropy, např. jírovec obecný – maďal, liliovník tulipánokvětý či platan javorolistý.

Z parků může návštěvník města plynule přejít po turistických značkách do CHKO Litovelské pomoraví a vydat se například po červené turistické značce do romantického areálu Nové Zámky a odtud pak do Mladečských jeskyní, které jsou součástí státní přírodní rezervace. Vápencové jeskyně s bohatými archeologickými nálezy jsou ukázkou krasového vývoje mimořádného významu. Vstupné do jeskyní stojí pro dospělého 80 Kč a pro dítě 40 Kč, prohlídka trvá 40 minut. V blízkosti Mladče se nachází tak zvaný Čertův most a Bočkovy díry, což je jeskyně, kde sídlil paleolitický člověk. Můžeme se také podívat na kamenný obelisk, který nechal postavit kníže Lichtenštejn. Z Mladče vede naučná stezka Třesín. Okruh s devíti zastávkami vede přes krasový vrch. Dále turisté pokračují do Arboreta v Bílé Lhotě. Je zde botanická zahrada s bohatou sbírkou cizokrajných dřevin.  Park je přírodní památkou s vyrovnaným počtem listnatých a jehličnatých stromů a nachází se tady asi 300 různých kultivarů dřevin, například ořešák mandžuský, Tis červený, Smrk ztepilý, atd. V arboretu je vstupné pro dospělé pouze 20 Kč a pro děti a studenty jen 10 Kč. Zdatnější turisté mohou po červené značce pokračovat až na romantický středověký hrad Bouzov, který je velmi známý z různých českých i jiných pohádek. Přes léto jsou na hradě pořádány kostýmové prohlídky, 17. července  až 19.července  budou probíhat akce víkend s princeznou Šahrazád. Jde o kostýmované a večerní prohlídky, šermířská vystoupení, dobový jarmark, rytířská utkání na koních a vystoupení orientálních tanečnic. Zajímá-li vás na kolik peněz vyjde prohlídka hradu, podívejte se na tento odkaz: http://www.hrad-bouzov.cz/ .1. srpna v 17. hodin v hradním parku proběhne maškarní karneval pro děti. 2. srpna ve 20h. opět v hradním parku taneční zábava pro dospělé. Dne 27. srpna bude na Bouzově zahájen 35. ročník Mohelnického dostavníku, což je festival trampské hudby, který se uskuteční v Mohelnici 28. srpna a potrvá do 30. srpna. Informace najdete zde: http://www.mohelnickydostavnik.cz/Vstupne/vstupne.html. Na Bouzově lze zhlédnout také galerii Trojský kůň. Je to pěkná dřevěná stavba vysoká až 15 m. Více na: http://galeriebouzov.webpark.cz/ . Ubytování na Bouzově je možné v hotelu U Cimbury.

Z Bouzova trasa pokračuje do města Loštice, které je známé výrobou tvarůžků. http://www.tvaruzky.cz/

Z Loštic lze ve výšlapu pokračovat k Novým Mlýnům a tady se posilnit v rybářské baště. Trasa pokračuje přes obec Červenka a končí opět v Litovli.

Po žluté turistické značce se zájemci mohou vydat za cílem zámek Náměšť na Hané. V turistickém informačním centru při cestovní kanceláři Bavi na náměstí Přemysla Otakara v Litovli si pořídíte balíček turistických a cyklistických tras.  Žlutá trasa vede přes ves Sobáčov, kde je rybník na koupání, malebnou vesničku Chudobín, tady se tyčí tři kostely, a to římskokatolický kostel svatého Františka Serafínského, kostel sv. Cyrila a Metoděje církve československé a pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje. Je zde také neoklasicistní zámek s rozlehlým parkem. Pokračujeme do vsi Haňovice, Myslechovice a Cholina, kde se milovníci vesnických krojů zastaví v Muzeu a zde najdou jejich expozici. Cesta končí v Náměšti. Každého jistě zaujme zámek v neoklasicistním stylu s francouzským parkem. V zámeckém interiéru obdivujeme sbírku slavnostních kočárů olomouckých biskupů a arcibiskupů. Na zámku každý rok probíhá folkový festival Zahrada a rockový festival Drátofest, který byl ale letos zrušen. Zde trasa končí. Z Náměště lze libovolně pokračovat autobusem….

Vydá-li se milovník přírody po modré, bude spokojen. Z Litovle zamíří na Šargoun po příjemné a nenáročné rovné cestě a přes Březové k pískovně Náklo, kde si smí zaplavat, po osvěžení se vydá směrem na ves Mezice a do Příkaz, kde si udělá delší zastávku, protože tu uvidí zajímavé stavby s typickými prvky hanácké lidové architektury a podívá se do Hanáckého skanzenu v Kameníčkově gruntě. Zde uslyšíte výklad v původní hanáčtině a uvidíte výstavu dřívějších zemědělských strojů a předmětů denní potřeby. Po prohlídce muzea se zpět do Litovle můžete vrátit přes Lhotu nad Moravou a Střeň.

Než turisté opustí Litovel, mohou se občerstvit v pivovarské hospodě a jít na prohlídku pivovaru. Pivovar Litovel používá k výrobě piva klasické výrobní postupy. Podrobnosti se dozvíte právě na prohlídce! V sobotu 15. srpna nás královské pivo zve na tradiční akci v areálu litovelského pivovaru Litovelský otvírák. Akce je zcela zdarma. Vystoupí zde známé kapely, např. Support Lesbiens, Clou nebo Black Rose a pro Hanáky známá a oblíbená kapela Staracené ráj.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Průvodce městem Litovel. Rozsáhlá fotogalerie uvnitř!