Menu
TOPZINE.cz

Pravidla užívání služeb

Pravidla užívání služeb internetového portálu Topzine.cz a propojených serverů provozovaných společností CzechNetMedia s.r.o.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. CzechNetMedia s.r.o. se sídlem Nušlova 2280/25, 158 00, Praha 5, zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 174492 vedená u rejstříkového soudu v Praze, IČ: 24790621 DIČ: CZ24790621 (dále jen „Poskytovatel“) poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby na internetových serverech topzine.cz, topzine.sk, topzine.eu, topzine.org, topzin.cz, fanzine.cz, fanzin.cz, topfest.cz, topband.cz, topband.sk, e-zine.cz, topclip.cz, topfriend.cz, topcareer.cz a dalších (dále jen „Služby“).
  2. Vztah Poskytovatele s Uživateli výše uvedených služeb se řídí tímto Smluvním ujednáním a podmínkami užívání (dále rovněž „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky pro užívání Služby nebo technické podmínky užívání Služby, které mohou být Poskytovatelem umístěny na internetových serverech vztahujících se k dané Službě.
 2. DEFINICE
  1. Poskytovatel: CzechNetMedia s.r.o. se sídlem Nušlova 2280/25, 158 00, Praha 5, zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 174492 vedená u rejstříkového soudu v Praze, IČ: 24790621 DIČ: CZ24790621.
  2. Uživatel: Uživatelem Služeb je každá osoba, která užívá portál Topzine.cz či jinou propojený server provozovaný Poskytovatelem.
  3. Služby: Službami se rozumí služby umístěné na doménách provozovaných Poskytovatelem, pokud nejsou upraveny samostatnými podmínkami. Služby jsou umístěné zejména na internetových serverech topzine.cz, topzine.sk, topzine.eu, topzine.org, topzin.cz, fanzine.cz, fanzin.cz, topfest.cz, topband.cz, topband.sk, e-zine.cz, topclip.cz, topfriend.cz, topcareer.cz a dalších a odvozených doménách třetí a vyšší úrovně. Uživatel bere na vědomí, že zde uvedený výčet domén není vyčerpávající.
  4. Užívání Služeb: Užíváním služeb se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na doménách Služeb.
  5. Obsah Služeb: Obsahem Služeb se rozumí souhrn Obsahu Poskytovatele a Obsahu Uživatele.
   1. Obsah Poskytovatele: Obsahem Poskytovatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) předkládané Poskytovatelem jako součást Služeb, která vytvářejí funkční rámec Služeb (formu) a jejich náplň (obsah).
   2. Obsah Uživatele: Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) vkládané Uživatelem v souvislosti s Užíváním Služeb jako texty, obrázky, videa apod.
  6. Uživatelský účet: Uživatelský účet vzniká dokončením Registrace a obsahuje povinné a dobrovolné údaje o uživateli. Uživatelský účet umožňuje Užívání vybraných služeb. Každý uživatelský účet je unikátní a umožňuje přesnou autentifikaci Uživatele.
 3. REGISTRACE UŽIVATELE
  1. Pro Užívání vybraných Služeb je nezbytné provedení Registrace.
  2. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře a následným potvrzením registrace pomocí URL odkazu přijatým na registrační e-mailovou adresu nebo prostřednictvím služby Facebook connect.
  3. Při Registraci je Uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označené za povinné. Bez poskytnutí Povinných osobních údajů není možné dokončit Registraci a Užívat Služby Poskytovatele vázané na provedení Registrace. Ostatní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně. Poskytnuté údaje může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit.
  4. Seznámení se s Pravidly užívání služeb internetového portálu Topzine.cz je povinné a jejich potvrzení je nezbytnou podmínkou pro dokončení a umožnění Registrace na portálu Topzine.cz a propojených serverech.
  5. Registrace je dokončena potvrzením registrace pomocí URL odkazu přijatým na registrační e-mailové adrese. Tímto se stvrzuje smluvní vztah vyplývající z těchto pravidel mezi Uživatelem služeb a Poskytovatelem a je Uživateli vytvořen Uživatelský účet.
  6. Poskytovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služeb změnit rozsah Povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Pokud Uživatel v dané časové lhůtě nedoplní povinné údaje, má Poskytovatel právo zrušit Uživateli Uživatelský účet nebo zablokovat přístup ke konkrétním Službám.
 4. PRÁVA A POVINNOSTI
  1. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že
   1. všechny údaje, které poskytl při Registraci, jsou pravdivé, úplné a správné,
   2. se před zahájením užívání Služeb důkladně seznámil s těmito Pravidly a současně těmto Pravidlům porozuměl a bere jejich obsah na vědomí,
   3. si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služeb může ztratit dočasně či trvale přístup k Obsahu, a to jak Obsahu Poskytovatele, Obsahu Uživatele, i Obsahu Třetích osob.
  2. Obecné Závazky Uživatele. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Pravidel, zavazuje, že:
   1. pokud je mu méně než 18 let, nebude používat Služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,
   2. bude používat Služby pouze k účelu, k němuž jsou určeny,
   3. pro přístup ke Službám nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem,
   4. zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službám, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí osobě,
   5. jakékoli zjištění o zneužití svých osobních nebo identifikačních údajů okamžitě sdělí Poskytovateli na e-mailovou adresu webmaster@topzine.cz,
   6. nebude se v souvislosti s užíváním Služeb dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání, ani nebude záměrně narušovat nebo poškozovat Služby portálu Topzine.cz a propojených serverů
  3. Poskytovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Pravidel, oprávněn:
   1. kdykoli na základě podezření porušování těchto Pravidel Uživateli zablokovat Uživatelský účet, a to na dobu podle svého uvážení, nebo tento Uživatelský účet zrušit, popřípadě zablokovat přístup z Uživatelského účtu k některým Službám. Poskytovatel nemusí Uživatele o tomto činu předem informovat.
   2. kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele ukončit poskytování jakékoli Služby ve vztahu ke všem Uživatelům nebo ve vztahu k některým Uživatelům, nebo změnit podmínky užívání Služby.
  4. Poskytovatel poskytuje Uživatelům Služby za níže uvedených podmínek:
   1. Poskytovatel bezplatně uděluje Uživateli povolení k užívání Služeb, Obsahu Poskytovatele, software a jiným autorským dílům Poskytovatele. Uživatel musí splňovat konkrétní podmínky užívání Služby. Toto povolení platí ve všech zemích světa
   2. Kromě případů výslovně uvedených v těchto Pravidlech Uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, poskytovat podlicence, převádět nebo prodávat jakékoli informace, originál či rozmnoženiny Obsahu služeb, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat Služby k jakýmkoli účelům odporujícím těmto Pravidlům užívání služeb internetového portálu Topzine.cz nebo aplikovatelným právním předpisům. Uživatel nesmí Služby využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Poskytovatelem nebo Propojenými osobami, nebo rušit používání těchto serverů nebo Služeb Třetími osobami.
  5. Uživatel nesmí na základě těchto Pravidel užívání služeb užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele.
  6. Uživatel může Poskytovateli v souvislosti s využíváním Služby předávat své texty, obrázky, videa, autorská díla či jiný Obsah Uživatele bezplatně, Uživatel tím výslovně a dobrovolně poskytuje Poskytovateli nevýhradní licenci k níže uvedeným způsobům užití Obsahu Uživatele.
   1. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn Poskytovateli poskytnout nevýhradní Licenci k Předmětu licence dle těchto Pravidel, a že poskytnutím takové licence Uživatelem ani jejím užíváním ze strany Poskytovatele nedojde k porušení práv třetích osob.
   2. Poskytovatel je oprávněn všemi způsoby v neomezeném rozsahu používat, pozměnit a upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat a jiným způsobem sdělovat veřejnosti, či jinak je rozšiřovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, či jinak je zveřejňovat Předmět licence, poskytovat tato oprávnění a udělovat podlicence k Předmětu Licence Poskytovateli Třetím osobám, a vytvářet z nich souborná, či odvozená díla.
   3. Poskytovatel není povinen Předmětu Licence jakkoli užívat a je oprávněn Předmět Licence kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit ze serverů provozovaných Poskytovatelem.
   4. Předávání jakéhokoli Obsahu Uživatele, vč. příspěvků, názorů nebo připomínek Poskytovali Uživatelem je dobrovolné a za poskytnutí licence dle těchto Pravidel je bez nároku na úplatu Uživateli.
  7. Bezplatnost.
   1. Registrace Uživatele ani využívání Služeb Uživatelem není zpoplatněno a je poskytováno Poskytovatelem Uživatelům zdarma.
   2. Výjimku tvoří doplňkové funkci jednotlivých služeb, které mohou být zpoplatněny. Jedná se o nadstandardní možnosti nebo funkce, které nejsou nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkčnosti služby. Pravidla užívání doplňkových funkcí upravují zvláštní smluvní podmínky doplňkové služby.
  8. Zásady chování Uživatele.
   1. Služby portálu Topzine.cz a propojených serverů nesmí být používány Uživatelem k žádným aktivitám, které jsou v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, dále v rozporu s Pravidly používání služeb Poskytovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet. Uživatel nese odpovědnost za porušení těchto Pravidel.
   2. Uživatel je povinen vždy respektovat práva Poskytovatele, Propojených osob a Třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.
   3. Uživatel nesmí komerčně užívat kterékoli Služby způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele, např. vytvářet Uživatelské účty za účelem úplatného, či bezúplatného převodu jinému Uživateli,
   4. Uživatel musí respektovat ochranu osobních údajů jiných Uživatelů, nesmí získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Služeb Poskytovatele i služeb a produktů Třetích osob,
   5. Uživatel nesmí zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služeb,
   6. Uživatel nesmí zneužívat Služeb Topzine.cz a propojených serverů pro zasílání nevyžádaných zpráv (tzv. spamů, hoaxů atd.), virů nebo jiného nelegálního či obtěžujícího obsahu,
   7. Uživatel nesmí vyvolat dojem, že uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba, než Uživatel
   8. Uživatel nesmí porušovat práva Poskytovatele nebo Třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech,
   9. Uživatel se nesmí pokusit jednat kterýmkoli zde zakázaným způsobem.
   10. Uživateli se dále výslovně zakazuje předávat Poskytovateli (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) Obsah Uživatele, který zejména:
    1. porušuje práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským, průmyslová práva apod.) jiných osob,
    2. vede k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, přičemž mohou poškodit dobrou pověst nebo ohrozit chod nebo rozvoj podniku soutěžitele,
    3. obsahuje neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo Třetí osobě, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné,
    4. obsahuje jakékoli části, jež podněcují nebo směřují k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo, nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele,
    5. obsahují jakékoli části, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu,
    6. obsahuje jakékoli části, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání, a podněcuje tak k nenávisti vůči těmto subjektům,
    7. obsahuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá,
    8. obsahuje pornografická díla, zvláště pak taková, jež zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku, nebo která zobrazují pohlavní styk se zvířetem,
    9. umožňuje osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům,
    10. obsahuje nepravdivý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu,
    11. jsou v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy.
  9. Porušení jakéhokoli z Pravidel užívání služeb Poskytovatele dává Poskytovateli pravomoc kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit Obsah Uživatele, nebo zrušit či zablokovat Uživatelský účet
  10. V případě, že se Uživatel nepřihlásí ke svému Uživatelskému účtu po dobu delší než 1 rok (dále jen „Neaktivní Uživatelský Účet“) je Poskytovatel oprávněn zrušit takový Neaktivní Uživatelský účet.
 5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace a osobní údaje Uživatele vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.
  2. Poskytovatel v rámci Registrace vyžaduje Povinné osobní údaje, které jsou podmínkou k uskutečnění Registrace a podmiňují možnosti užíváním určitých služeb. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Poskytovateli další nepovinné údaje.
  3. Poskytovatel po Uživateli nevyžaduje ani nebude vyžadovat jakékoli citlivé údaje.
  4. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi odpovídající možnostem Poskytovatele. Poskytovatel se snaží chránit Osobní údaje v maximální možné míře.
   1. Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi Poskytovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.
   2. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.
   3. Potvrzením těchto Pravidel Uživatel stvrzuje souhlas s tím, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat a používat osobní údaje Uživatele pro vlastní potřebu, statistické a marketingové účely. Poskytovatel není oprávněn poskytovat osobní údaje Uživatele Třetí osobě bez předchozího svolení Uživatele.
  5. Provedením Registrace uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas k předání Osobních údajů Uživatele Propojeným osobám provozujícím Propojené servery.
  6. Správce je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele Osobních údajů.
  7. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení Uživatelského účtu tento souhlas odvolat, a to zrušením Uživatelského účtu. Po odvolání souhlasu společnost Poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby a z Uživatelského účtu Uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. V takovém případě se na Uživatele nebudou vztahovat ta ustanovení Smluvních podmínek, která jsou podmíněna poskytnutím souhlasu.
  8. Pokud se uživatel domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu se ZoOÚ, má právo požádat Poskytovatele (nebo Zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel (nebo Zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  9. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Poskytovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv Poskytovatele nebo Propojených osob, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo třetích osob.
  10. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů Poskytovatelem a Propojených osob pro rozvoj a provoz poskytovaných Služeb. Poskytovatel je oprávněn sdělovat Propojeným osobám pro účely provozování Propojených serverů statistické údaje týkající se Uživatelů. Statistické údaje a jejich sestavy však nebudou obsahovat Osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoli Třetí osobě Uživatele kontaktovat.
 6. OBCHODNÍ SDĚLENÍ A REKLAMA
  1. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“). Tato reklama se může týkat Obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací.
   1. Rozsah reklamy a způsob jejího zobrazení určuje Poskytovatel a je oprávněn jej bez předchozího upozornění kdykoli změnit.
   2. Reklama představuje Obsah Třetích osob, a Poskytovatel proto žádným způsobem neodpovídá za obsah reklamy. Pro vyloučení pochybností strany výslovně prohlašují, že Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli, v důsledku existence, neúplnosti, nepřesnosti nebo neaktuálnosti jakékoli reklamy nebo v důsledku vztahu Uživatele se zadavatelem reklamy nebo prodejcem inzerovaného zboží nebo služeb.
  2. Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) obchodní sdělení, obsahující zejm. informace o novinkách Služeb a o produktech a službách Třetích osob.
  3. Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti rovněž souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) obchodní sdělení ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště.
 7. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
  1. Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány „tak jak jsou“. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb, Obsahu Poskytovatele a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb. Zejména Uživateli nezaručuje, že:
   1. Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu,
   2. Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb,
   3. Služby budou poskytovány bez chyb,
   4. Obsah Poskytovatele či Obsah Třetích Osob je přesný či správný a neporušuje žádná práva Třetích osob,
  2. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služeb, Obsahu Poskytovatele či Obsahu Třetích osob. Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za:
   1. nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost jakékoliv Služby,
   2. ztrátu dat plynoucí z poruchy služby
  3. Poskytovatel neodpovídá za jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při Registraci,
  4. Poskytovatel neodpovídá za jakýkoliv následek porušení povinností ze strany Uživatele ohledně ochrany Hesla a přístupových údajů k Uživatelskému účtu,
  5. Poskytovatel neodpovídá za jakýkoliv jiný následek používání Služeb,
  6. Poskytovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zásadně neodpovídá za obsah Obsahu Uživatele.
  7. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Pravidel Uživatelem.
 8. SOUHLAS S PODMÍNKAMI
  1. Poskytovatel je oprávněn kdykoli provést změny těchto Pravidel. Jakékoliv změny těchto Pravidel budou Uživateli oznámeny a začnou platit počínaje dnem účinnosti určeným Poskytovatelem. Pro pokračování v užívání Služeb je zapotřebí vzít změny na vědomí a souhlasit s nimi. Samotné pokračování v užívání Služeb Uživatelem je považováno za souhlas s novými Pravidly. Pokud Uživatel se změnami Pravidel nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Pravidel.
  2. Všichni Uživatelé, kteří se stali Uživateli portálu Topzine.cz a propojených serverů před dnem vzniku těchto Pravidel, tj. provedli Registraci nebo užívali Služby, které nejsou vázané na Registraci, pokračováním v užívání Služeb dávají najevo svůj souhlas s těmito Pravidly.
 9. RŮZNÉ
  1. Poskytovatel není odpovědný za Obsah Třetích osob zobrazovaný Uživatelům v rámci Služeb či poskytovaný Uživatelům v rámci Služeb, to se týká zejména reklamních sdělení Třetích osob zobrazovaná v rámci Služeb a software třetích osob nabízený Uživatelům ke stažení v rámci Služeb.
  2. Poskytovatel nekontroluje Servery ani služby Třetích osob a není proto odpovědný za obsah žádného ze serverů Třetích osob, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách Třetích osob, ani za žádné změny či aktualizace serverů Třetích osob. Poskytovatel není odpovědný za žádnou formu přenosu přijatého od jakéhokoli serveru Třetích osob. Propojení serverů Třetích osob se službami Poskytovatele neznamená, že by Poskytovatel schvaloval obsah těchto serverů nebo byl v jakémkoli spojení s jejich provozovateli.
  3. Osobní údaje budou serveru Třetí osoby zpřístupněny pouze v případě, že se Uživatel na tomto serveru přihlásí k propojení se Službou a poskytne Třetí osobě souhlas se zpracováním osobních údajů.
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Uživatel se může na Poskytovatele obrátit písemnou formou doručením dopisu na korespondenční adresu. Poskytovatel může Uživatele kontaktovat na kontaktní adresu uvedenou při Registraci nebo později. E-mailem (v případě Poskytovatele doručením na emailovou adresu redakce@topzine.cz nebo na emailové adresy uvedené u jednotlivých Služeb a v případě Uživatele na emailovou adresu uvedenou při Registraci).
  2. Sdělení více Uživatelům může být uskutečněno zveřejněním informace na portálu Topzine.cz nebo propojených serverech, nebo může být hromadně zaslána Uživatelům jako zpráva na Uživatelský účet, či v podobě informačního e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem při registraci nebo později. Dále je možná ústní komunikace prostřednictvím telefonního spojení na telefonních linkách konkrétních služeb.
  3. Jazyková verze. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.
  4. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 25. května 2011.