Menu
TOPZINE.cz
Přijímací zkoušky na VŠ

Požádejte o prominutí přijímací zkoušky na VŠ

Redakce

Redakce

7. 2. 2012

Snaha, kterou jste vynaložili při studiu na střední škole, se vám může vyplatit při přijímacích zkouškách na vysoké školy. Zažádejte si o jejich prominutí.

FOTO: Přijímačky - materiály

Prominutí přijímaček vás ušetří hodin biflování. Zdroj: sxc.hu

Dosáhli jste na střední škole velmi dobrého prospěchu nebo úspěchů v předmětových olympiádách? Můžete se vyhnout přijímačkám na VŠ.

Prominutí přijímací zkoušky v současné době poskytují nejčastěji studijní obory týkající se ekonomie, managementu, přírodních věd a informatiky.

U některých vybraných oborů na jednotlivých vysokých školách vám ale může být prominuta i zkouška z českého nebo cizího jazyka.

Kde začít

Mnohé vysoké školy mají za tímto účelem vytvořený originální formulář, který si jednoduše stáhnete na webových stránkách, vyplníte a zašlete do školou určeného data na její poštovní adresu.

Kromě osobních kontaktních údajů a oboru, na který se uchazeč hlásí, vyplňuje také důvod, z jakého o prominutí žádá.

Pokud škola takový formulář na svých stránkách nemá, stačí jako žádost odeslat stručný dopis na adresu školy. Jednoduchý vzor takového dopisu by mohl obsahovat následující text:

(Hlavička: název školy a fakulty, adresa, obor, na který se hlásíte)
Vážení,

splňuji kritéria pro prominutí přijímací zkoušky (průměr z matematiky do 1,50), můj středoškolský prospěch je v přihlášce potvrzen střední školou. Přikládám také potvrzené kopie diplomů z matematické olympiády.
Na základě toho žádám, aby mi byla přijímací zkouška prominuta.

Děkuji Vám.

S pozdravem

Jméno a Příjmení

Přílohy: (seznam přiložených diplomů z olympiád, výročních vysvědčení aj.)

Jaké důvody můžete uvést

O prominutí přijímací zkoušky můžete žádat zpravidla na základě:

  • velmi dobrého studijního průměru z požadovaných předmětů na střední škole
  • výsledku v Národních srovnávacích zkouškách společnosti Scio (z vybraného předmětu nebo všeobecných studijních předpokladů)
  • řešitelství celostátního, mnohdy jen krajského, kola vybraných předmětových olympiád
  • úspěšné účasti v celostátním, mnohdy jen krajském, kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ)
  • velmi dobrého výsledku mezinárodně uznávané zkoušky požadované úrovně (z cizího jazyka, matematiky a dalších disciplín)
  • úspěšného řešitelství korespondenčního semináře dané fakulty, pokud jej vypisuje

Jak lze vyčíst i z vzorového dopisu, splnění každé podmínky musí být vždy doloženo konkrétní školou nebo ústavem.

Na ekonomických oborech vedou Scio testy

I na nejprestižnější školu ekonomického zaměření u nás, Vysokou školu ekonomickou v Praze, se můžete dostat bez přijímaček.

VŠE používá následující model: buď získáte průměr šesti nejlepších známek z matematiky a cizího jazyka na středoškolských vysvědčeních menší nebo rovný 1,85, nebo se umístíte v testu všeobecných studijních předpokladů Národních srovnávacích zkoušek mezi prvními 40 procenty celostátního srovnání.

Ani to vám ale stoprocentně nezaručuje prominutí zkoušky – VŠE totiž promíjí zkoušku jen horním 60 % uchazečů, kteří tyto podmínky splní.

Mendelova univerzita v Brně a její provozně ekonomická fakulta zase promíjí zkoušky za Scio testy z matematiky a cizího jazyka s percentilem nejméně 60 % (obory Ekonomika a management, Hospodářská politika).

Na Systémovém inženýrství a informatice musí uchazeč ještě odmaturovat z informatiky nejhůře se známkou 3.


Na ekonomických oborech Masarykovy univerzity a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je rozhodující podmínkou zpravidla váš výsledek v Národních srovnávacích zkouškách z požadovaných předmětů.

Karlovka fandí olympiádám, do Brna na přírodní vědy s prospěchem

Přírodovědné disciplíny platí všeobecně za obory s nejnižším zájmem uchazečů. S touto skutečností se mnohé vysoké školy snaží bojovat snižováním podmínek pro prominutí zkoušek, nebo dokonce jejich úplným zrušením.

Kdo se zúčastnil celorepublikových kol biologických, fyzikálních, chemických a geografických olympiád či celostátních kol vybraných oborů SOČ, má otevřené dveře zejména na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

FOTO: zkouška

Stresu z přijímaček se můžete vyhnout obloukem, Zdroj: google.cz

Ta pořádá také vlastní korespondenční seminář, jehož úspěšní účastníci mají rovněž velkou šanci na prominutí zkoušek (skóre 50% a vyšší).

Za průměr do 1,5 ze čtyř středoškolských přírodovědeckých předmětů vám v mnohých případech prominou zkoušku také na Masarykově univerzitě v Brně. Výjimečně škola požaduje navíc úspěšné řešitelství krajských a celostátních kol olympiád nebo SOČ.

Informatika s úlevami na většině škol

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy vás přijme bez přijímaček s výborným prospěchem, a tedy středoškolským průměrem do 1,5, ale ani úspěšní řešitelé olympiád a SOČ nezůstanou zkrátka.

Také budoucí informatici na ČVUT v Praze mohou dostat úlevy v podobě prominutí přijímaček. Musí složit Scio testy a umístit se mezi 30 procenty nejlepších, složit matematickou mezinárodní zkoušku SAT nebo být úspěšnými řešiteli matematické olympiády či SOČ.

Masarykova univerzita v Brně k tomu přidává ještě umístění v horních 30 % u státní maturity z matematiky (vyšší úroveň). V tomto oboru také vypisuje korespondenční seminář.

Podobné podmínky jsou ale na informatických oborech většiny našich vysokých škol, takže není důvod věšet hlavu – například z velké vzdálenosti uvedených škol z vašeho bydliště.

Možností je mnohem více

Škol a oborů s možností prominutí přijímací zkoušky je samozřejmě mnohem více, na řadě z nich vám prominou např. přijímací zkoušky z cizího jazyka, jste-li držiteli mezinárodně uznávaného certifikátu nebo státní zkoušky.

Na mnohých oborech ji zase vůbec vykonávat nemusíte (např. strojní fakulty, fyzika na Mat-fyzu, mnohé obory Mendelovy univerzity v Brně, Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem a řada dalších).

Možností je tedy bezpočet, hlavní je se včas informovat na stránkách, dnech otevřených dveří či studijních odděleních vybraných škol a nic neponechat náhodě. Ušetříte si tím hodiny biflování i  stresu během přijímacího řízení.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Požádejte o prominutí přijímací zkoušky na VŠ