Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Nejpalčivější problémy českého školství? Hlavně jeho podfinancování

Redakce

Redakce

9. 11. 2012

Veřejnost negativně vnímá fungování vzdělávacího systému. A neprojevuje se pouze na úrovni vysokého školství, ale zasahuje i středoškolského a základního.

FOTO: Třída

Úroveň českého školství viditelně pokulhává, Zdroj: sxc.hu

Odborníci, veřejnost i studenti se však mnohdy rozchází v názorech na podobu reformních vstupů do systému. Liberálně pojaté návrhy reformy školství nabízejí výraznější podílení na spolufinancování studia každého jedince. Zatímco pro studenty je zavedení různých forem školného nepříjemným zásahem do již tak dost nákladného financování studia.

Kvalita výuky v mezinárodním porovnání zaostává

Jako jeden z nejpalčivějších problémů je vnímáno podfinancování školství. Na jeho financování bylo v roce 2011 v kapitole Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy vyčleněno 123 mld. Kč, což je v porovnání s ostatními položkami státního rozpočtu nezanedbatelná částka.

Pozitivně není vnímána ani kvalita školství na všech úrovních. Školáci na základních školách například výrazně propadají ve znalosti matematiky v porovnání se zeměmi v Evropské unii i na celém světě.

Platové podmínky učitelů jsou nedostatečné

Také zaostávání v jazykové vybavenosti a ostatních znalostech se přenáší do studia středoškolského. Ve vysokoškolském jsou spatřovány veliké rozdíly mezi kvalitou výuky na jednotlivých fakultách a dosažené úrovni vzdělanosti absolventů.

To souvisí s mediálně diskutovaným tématem platových podmínek pedagogů, které jsou na nízké úrovni. Současný systém tabulkového hodnocení přihlíží k odučeným rokům, nikoli k mnohem důležitějšímu ukazateli samotné kvality a připravenosti učitele v hodině.

FOTO: Křída

V mezinárodním měřítku znalosti českých studentů nevynikají, Zdroj: sxc.hu

To se odráží na zájmu vzdělaných a úspěšných lidí vstupovat do školského sektoru. Nekvalitní vyučující poté přispívají k celkově nezdravému obrazu školství.

Atraktivita školství je výrazný problém, který je na vládní úrovni dlouhodobě řešen a v minimálně střednědobém horizontu by měl, dle slov současného ministerstva školství, přinést zlepšení.

Věřme, že provedené zásahy budou dlouhodobě koncepční a přinesou hmatatelně příznivé výsledky, které v lavicích sami pocítíme.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Nejpalčivější problémy českého školství? Hlavně jeho podfinancování