Menu
TOPZINE.cz
Literatura

Liou Siao-po, vězněný nositel Nobelovy ceny míru: Nemám nepřátele

Eva Marková

Eva Marková

7. 11. 2010

FOTO: Lio Siao-po!EXKLUZIVNĚ!Liou Siao-po, nositel Nobelovy ceny míru 2010, byl loni o Vánocích odsouzen k jedenácti letům vězení v procesu, během něhož nesměla řeč obhajoby trvat déle než řeč obžaloby a jemuž nesměla být přítomna ani jeho žena. Závěrečné prohlášení, které chtěl pan Liou pronést před soudem, si můžete v nezkrácené podobě přečíst na stránkách Topzine.cz.

FOTO: Vězení

Pan Liou Siao-po byl odsouzen za podvracení státní moci, za jeho odsouzením však stojí spolupráce na dokumentu Charta 08, který byl zveřejněn 10. prosince 2008 – případ pana Liou byl soudu předán přesně rok po jejím uveřejnění. Autoři Charty 08 se při její tvorbě nechali inspirovat naší Chartou 77 a nepožadovali v ní nic jiného, než dodržování lidských práv v Číně, k němuž se před pár lety ostatně zavázala sama ČLR.

Ve střední Evropě si ještě na to, co se dělo po vydání Charty 77, velmi dobře vzpomínáme a je až zarážející, jak moc nejen Charta 08, ale i další texty a myšlenky pana Liou rezonují s naší (českou) zkušeností. Téměř neuvěřitelné se zdá i to, s jakou vůlí a jistotou píše pan Liou o lásce ke své ženě a o tom, že nenávist rozleptává intelekt… Další komentář toto prohlášení snad nepotřebuje.

Literární akt

Závěrečné prohlášení pana Liou Siao-po není zrovna odpočinková četba..., Foto: Tereza Ticháčková, Topzine.cz

Na cestě životem jsem již půl století. Zásadní obrat v mém životě představoval červen roku 1989. Před tím jsem byl jeden z první generace studentů, kteří se po kulturní revoluci vrátili na vysoké školy (ročník 77): Moje vysokoškolské studium proběhlo zcela hladce od bakalářského stupně až po doktorský a po absolutoriu jsem vyučoval na Pekingské pedagogické univerzitě. Studenti měli rádi mé přednášky. Současně jsem byl také veřejně činným intelektuálem, v osmdesátých letech minulého století jsem publikoval články a knihy, které vzbudily značný ohlas, často jsem byl zván přednášet na různá místa a také jsem byl pozván k hostujícím pobytům do Evropy a USA.

Sám sobě jsem stanovil požadavek, že jako člověk i jako vědec musím žít čestně, odpovědně a důstojně. Po návratu z USA jsem se zúčastnil hnutí roku 1989 a za propagaci kontrarevoluce a nabádání ke zločinu jsem skončil ve vězení. Současně jsem ztratil milovanou katedru, v Číně jsem již nemohl publikovat články ani přednášet.

Jeden učitel ztratil možnost přednášet, jeden spisovatel ztratil právo publikovat, jeden veřejně činný intelektuál ztratil příležitost veřejně vystupovat, a to vše jen proto, že uveřejnil články s odlišným politickým názorem a zúčastnil se mírového demokratického hnutí. Je to tragédie, ať již pro mě samotného, nebo pro Čínu po třiceti letech reforem.

Vzpomínám si na nejdramatičtější zážitky, které jsem prožil od 4. června 1989, a kupodivu oba souvisejí se soudem. Za celou tu dobu jsem dvakrát měl příležitost veřejně hovořit, neboť mi byla poskytnuta veřejná slyšení před pekingským soudem středního stupně. Poprvé to bylo v lednu 1991, podruhé je to nyní. Ačkoli vznesená obvinění se v obou případech liší svým názvem, jejich obsah je stále stejný – v obou případech se jedná o trest za projevený názor.

Uběhlo 20 let, duchové nespravedlivě obviněných ještě nespočinuli v pokoji a mě komplex 4. června zavedl na cestu disidenta. V roce 1991 jsem opustil čchinčchengskou věznici, ve své vlasti jsem ztratil právo na veřejné vystupování, mohl jsem publikovat pouze v zahraničních médiích, za to jsem však byl stále sledován a kontrolován, žil jsem v domácím vězení (květen 1995 až leden 1996), prošel jsem převýchovou prací (říjen 1996 až říjen 1999) a teď opět sedím na lavici obžalovaných jako nepřítel státu.

FOTO: Literární akt

Stejně jako v minulosti chci režimu, který mi bere svobodu, sdělit, že zachovávám přesvědčení vyjádřené v prohlášení z 2. června 1989 vydaného těmi, kdo tehdy drželi hladovku – nemám nepřátele a v mém srdci není nenávist. Nikoho z policistů, kteří mě sledovali, zatkli a vyslýchali, nikoho ze státních zástupců, kteří mě obvinili, ani soudců, kteří mě soudí, nevnímám jako nepřátele. Se sledováním, zatčením, obviněním a odsouzením sice nemohu souhlasit, přesto si vážím vaší profese i lidské důstojnosti, a týká se to i státních zástupců, pánů Čang Žung-kea a Pchan Süe-čchinga, kteří proti mně vznesli obžalobu. Když jste mě 3. prosince vyslýchali, vnímal jsem váš respekt a poctivé úmysly.

Nenávist rozleptává lidský intelekt a schopnost člověka rozlišovat dobré od zlého, pocit nepřátelství může otrávit ducha národa, podněcuje krutý boj na život a na smrt, ve společnosti ničí toleranci a lidskost, zabraňuje státu vydat se cestou svobody a demokracie. Proto si přeji, abych při pohledu na vývoj státu a společenské změny dokázal překonat osobní těžkosti a s největší možnou dobrou vůlí nahlížel na nepřátelské myšlení režimu, snažil se rozpustit nenávist v lásce.

Je všeobecně známo, že politika reforem a otevírání se světu přinesla rozvoj státu a pozitivní společenské změny. Podle mého názoru začaly reformy a otvírání se světu odmítnutím politiky Maovy doby – třídního boje jako základního principu. Namísto toho zvítězil ekonomický rozvoj a harmonizace společnosti.

Proces odklonu od filozofie boje je také procesem postupného zmírňování mentality nepřátelství a psychologie nenávisti, je procesem, během něhož dochází k odstranění jedovaté nákazy, která v minulosti zachvátila naši lidskost. Právě tento proces vedl k uvolnění doma i na mezinárodní scéně nezbytnému pro reformy, vytvořil úrodnou půdu pro obnovu vzájemné lásky mezi lidmi a pro koexistenci plurality zájmů a hodnot, a tím povzbudil rozvoj tvořivosti našich lidí a obnovu tolerantních mezilidských vztahů. Lze říci, že základní podmínkou pro trvalý úspěch reforem bylo v mezinárodních vztazích odmítnutí konceptu boje proti imperialismu a revizionismu a v domácí politice upuštění od konceptu permanentního třídního boje.

FOTO: Kniha

Foto: Petra Prokopová, Topzine.cz

Hospodářství se vydalo cestou k tržní ekonomice, kultura směřuje k pluralitě, nařízení a předpisy se postupně podrobují právu a všichni těží z toho, že se oslabuje mentalita nepřátelství. Dokonce i ve sféře politické, kde je pokrok nejpomalejší, oslabení mentality nepřátelství umožnilo větší toleranci režimu vůči pluralizaci společnosti, výrazně se zmírnilo pronásledování lidí s jinými politickými názory a i hnutí roku 1989 přestalo být vnímáno jako násilná vzpoura a proměnilo se v pouhé politický konflikt.

Oslabení mentality nepřátelství umožnilo režimu, aby postupně přijal myšlenku univerzality lidských práv. V roce 1998 čínská vláda slíbila světu, že podepíše dvě velké mezinárodní deklarace o lidských právech přijaté Organizací spojených národů. Tím čínská vláda dala najevo, že připouští univerzalitu lidských práv. Když Všečínské shromáždění lidových zástupců v roce 2004 provádělo úpravy ústavy, poprvé do ní bylo zapsáno také, že stát respektuje a chrání lidská práva, což znamená, že lidská práva se již stala jedním ze základních principů čínského právního státu. Pokrok v pojetí vlády komunistické strany dokládá také formulace, že východiskem politické moci jsou lidé a že má být budována harmonická společnost.

Tyto makroskopické změny jsem měl možnost pocítit sám na sobě od okamžiku svého zatčení.

FOTO: Literární akt

Foto: Tereza Ticháčková, Topzine.cz

Stále si myslím, že jsem nevinen a že obvinění vznesené proti mně je porušením ústavy. Nicméně za více než rok, kdy byla omezována moje osobní svoboda, prošel jsem dvěma vězeními a setkal jsem se čtyřmi policejními vyšetřovateli, třemi státními zástupci a dvěma soudci, ale v přístupu žádného z nich jsem se nesetkal s ponižováním, překračováním časových limitů, vynucováním přiznání. Jejich přístup byl klidný, racionální a často prozrazoval dobrou vůli.

23. června jsem byl z domácího vězení pod dozorem přesunut do první vazební věznice úřadu veřejné bezpečnosti města Pekingu; za půl roku jsem tam poznal zlepšení v oblasti podmínek vazby.

Ve stejné vazební věznici (Pan-pu-čchiao) jsem byl také držen v roce 1996. Když srovnám podmínky před více než deseti lety s těmi dnešními, došlo v oblasti hardwaru i softwaru, tj. v oblasti vybavení i zacházení s vězni, k výraznému zlepšení. Zvláště pokud jde o tzv. humánní dozor založený na myšlence, že zadržení mají práva a lidskou důstojnost, který byl poprvé zaveden právě zde. Zlidšťování způsobu zacházení s vězni se projevuje ve způsobu jednání dozorců, je konkretizováno časopisy Vlídný hlas a Pochybení a lítost, projevuje se v tom, že před jídlem a také ráno a večer se zde vysílá hudba. Takový způsob dohledu umožňuje zadrženým, aby se cítili důstojně a byli beze strachu, povzbuzuje je k zachovávání řádu věznice a dává jim sebedůvěru k obraně proti svévoli surových dozorců.

Nejen že se zlepšily životní podmínky zadržených, ale zlepšila se i situace při soudním řízení. Dostal jsem se do úzkého kontaktu s dozorcem, který odpovídal za mou celu, panem Liou Fengem. V každém detailu jeho práce se odrážel respekt k zadrženým a péče o ně a tento postoj vyjádřený ve slovech i činech nám dával pocit jistoty a klidu. To, že jsem poznal tohoto upřímného, čestného, odpovědného a laskavého dozorce, je možné nahlížet jako pozitivní zkušenost z pobytu ve vězení.

Na základě svého přesvědčení a těchto zkušeností věřím, že situace v Číně se bude zlepšovat a optimisticky očekávám budoucí příchod svobodné Číny. Žádná síla totiž nemůže zabránit přirozené lidské touze po svobodě; Čína se nakonec změní v právní stát, kde práva člověka budou stát nade vším. Očekávám také, že by k takové změně mohlo dojít již při posuzování mého případu, očekávám nestranné posouzení porotou – posouzení, které obstojí, až bude přezkoumáno historií.

FOTO: Literární akt

Foto: Tereza Ticháčková, Topzine.cz

Kdybych měl říci, co nejlepšího mě v posledních dvaceti letech potkalo, musel bych hovořit o nesobecké lásce, kterou mě zahrnuje má manželka Liou Sia. Moje žena dnes nemohla přijít do soudní síně a být přítomna slyšení. Přesto ti chci říci, drahá, pevně věřím, že tvoje láska ke mně zůstane stále stejná. Během let mého nesvobodného života se do naší lásky přimíchalo hodně strádání vyvolaného vnějšími okolnostmi, přesto však náš cit zůstává nekonečný.

V době, kdy jsem vykonával trest za zdmi vězení, tys čekala v neviditelném vězení srdce. Tvoje láska je slunečním světlem, které překračuje vysoké zdi, proniká mřížemi na oknech a hladí každičký kousek mé kůže, prohřívá každou moji buňku. Díky ní si stále mohu uchovat vnitřní mír, nadhled a jasnou mysl, každou minutu ve vězení naplňuje smyslem. Má láska k tobě je plná pocitu viny a lítosti, někdy je tak těžká, až mi svazuje nohy. Jsem kamenem v pustině bičovaným divokou bouří, jsem tak ledový, že se mě nikdo neodváží dotknout. Avšak má láska je pevná a ostrá, dokáže proniknout každou překážkou. I kdybych byl rozemlet na prášek, obejmu tě popelem.

Drahá, díky tvé lásce mohu klidně čelit blížícímu se rozsudku, nemusím litovat svého rozhodnutí a mohu s nadějí očekávat zítřek.

Doufám, že se náš stát promění v zemi svobody vyjadřování, kde se projevům všech občanů dostane stejně vlídného přijetí, kde budou koexistovat a navzájem soupeřit rozmanité hodnoty, myšlenky, vyznání, politické názory…, kde se dostane stejné ochrany názorům většiny i menšiny, kde budou dostatečně respektovány a chráněny i politické názory, které se liší od názorů těch, kdo jsou u vlády. Zemí, kde všechny politické názory vystoupí na denní světlo a občané si z nich budou moci vybrat, kde bude moci každý beze strachu vyjádřit svůj názor a nikdo nebude politicky pronásledován za to, že vyjádřil své přesvědčení. Doufám, že jsem poslední obětí nekonečné inkvizice, že v budoucnu již nebudou lidé trestáni za svá prohlášení.

Svoboda projevu je základem lidských práv, pilířem lidskosti, matkou pravdy. Likvidace svobody slova je pošlapáním lidských práv, dusí lidskost a potlačuje pravdu.

Uskutečňoval jsem své ústavou dané právo na svobodu slova, ze všech sil jsem vykonával společenskou odpovědnost občana ČLR, mé chování a jednání není zločinem, a i když za ně budu potrestán, nestěžuji si.

Děkuji vám.

Přeložila Anna Svěráková. Tento text vyjde v edici Knihovnička PEN Klubu, více zde.

Ohodnoťte tento článek:
1
Právě čtete

Liou Siao-po, vězněný nositel Nobelovy ceny míru: Nemám nepřátele