Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Ergoterapie není žádné vyšívání!

Markéta Pešková

Markéta Pešková

21. 9. 2009

Pokud se zajímáte o práci ve zdravotnictví a do studia klasické medicíny či zubního lékařství se vám z různých důvodů nechce, mohla by vás zajímat některá bakalářská studia, po jejichž vystudování budete patřit mezi takzvaný paramedicínský zdravotnický personál. Možná jste již při procházení nabídek oborů jednotlivých lékařských fakult narazili na studijní obor ergoterapie a nevíte, o co se vlastně jedná.

vyšívání 600x338

Foto: Pavel Cizner

Ergoterapie je rehabilitační obor, jehož cílem je pomoci dospělým lidem nebo dětem s libovolným postižením překonat problémy s ním spojené. Celou řadu aktivit, činností a jiných záležitostí, kterým se v životě věnujeme, považujeme za zcela automatické a samozřejmé. Toto všechno se může změnit během jediné vteřiny. Například v důsledku autonehody může dojít k poškození mozku, následkem kterého dojde k poruchám určitých funkcí, jakými jsou například pohyb, paměť, řeč, schopnost se soustředit, vnímat smyslových podnětů a jiné. Takové poruchy omezují člověka v účasti na jeho každodenních aktivitách. Život by mohl rázem ztratit smysl. Aby se z těchto důsledků mohli lidé dostat, potřebují odbornou pomoc v podobě takzvaného multidisciplinárního rehabilitačního týmu, jehož součástí je kromě lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeuta, logopeda, psychologa, sociálního pracovníka, speciálního pedagoga i ergoterapeut.

Co vlastně ergoterapeut dělá?

Doslovný překlad slova ergoterapie je léčba prací nebo pracovní terapie. Nejedná se ovšem o nějaké vyšívání, háčkování a podobně. Ergoterapeut se zabývá tím, aby se člověk, který má poškozené určité funkce, mohl samostatně věnovat všem činnostem, které potřebuje k životu, které ho naplňují, a které považuje za smysluplné. Pro tyto účely se ergoterapeut věnuje tréninku poškozených funkcí, nácviku problémových činností a navrhuje kompenzační řešení pro ty případy, kde není jeho klient schopen vykonávat činnost kvalitně nebo například dostatečně rychle. Další pracovní náplní ergoterapeuta může být ergodiagnostika neboli zjišťování pracovního potenciálu člověka.

Kde ergoterapeut může pracovat?

Ergoterapie v České republice není ještě tolik rozšířená profese, jako tomu je v zemích západní a především severní Evropy. Například průměrný počet ergoterapeutů v zemích Evropské unie je 30 na 100 000 obyvatel. U nás jsou to pouze 3. Přesto se již ergoterapeut začíná pomalu dostávat na všechny potřebné typy pracovišť.

Ergoterapeuti mohou pracovat ve všech čtyřech oblastech rehabilitace (léčebné, sociální, pracovní i pedagogické). Práce ve zdravotnických zařízeních je většinou orientována na rehabilitační oddělení. Zde mohou pracovat například s lidmi po poškození mozku, po zlomeninách a podobně. V současné době se ergoterapeuti začínají objevovat i na internách, v léčebnách dlouhodobě nemocných, dokonce i na odděleních akutní a intenzivní péče, kde je zatím ergoterapie v České republice pouze v plenkách.

Další oblastí je sociální rehabilitace a sociální sféra, jde o práci v různých neziskových organizacích zabývajících se problematikou zdravotního postižení, nebo se může jednat o ústavní péči (ústavy pro zdravotně postižené, domovy důchodců). Zajímavý okruh pracovišť, ačkoli u nás ještě není příliš rozšířený, je ve firmách a jiných společnostech, kde se starají o zmírnění dopadu vykonávání práce na zaměstnance, tedy navrhují takové úpravy na pracovišti, aby zaměstnance pracoviště co nejméně poškozovalo, a tím pádem mohli určitou práci vykonávat co nejdéle a současně s největší efektivitou.

Tím se dostávám k posledním dvěma oblastem rehabilitace, kde se ergoterapeut může uplatnit, ačkoli to v ČR stále není moc běžné. Je to pracovní a pedagogická rehabilitace. Pracovní rehabilitace je jednoduše řečeno pomoc lidem najít a udržet si práci, a to nejen u osob s postižením. Celá řada lidí má dlouhodobé problémy se sháněním nebo udržením si práce a i ti mohou pracovní rehabilitaci využít.

Pojem pedagogická rehabilitace sice v ČR oficiálně neexistuje, přesto se na ni v zákonech myslí. Jedná se například o poradenství a řešení problémových situací, které může mít člověk s postižením v souvislosti se vzděláváním. Dále sem může spadat i samotná příprava dítěte na nástup do školy.

Pokud vás tato profese zaujala, můžete si podat přihlášku na jednu ze čtyř vysokých škol, kde v současné době můžete ergoterapii studovat. Jedná se o Univerzitu Karlovu v Praze (1. lékařská fakulta), Ostravskou univerzitu v Ostravě (Fakulta zdravotnických studií), Západočeskou univerzitu v Plzni (Fakulta zdravotnických studií) a Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Ústav zdravotnických studií). Studium je v ČR zatím pouze bakalářské, nicméně začíná svítat na lepší časy a snad se v blízké době otevře navazující magisterský obor. V současnosti je možné absolvovat navazující magisterské studium v zahraničí.

 

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Ergoterapie není žádné vyšívání!