Menu
TOPZINE.cz
Zdraví a sex

Drogy a jejich následky. Kdy překračujeme hranice?

Redakce

Redakce

22. 1. 2010

Kdo je experimentátor a kdo závislý? Co dělat, pokud člověka začne droga ovládat? Jak probíhá léčba?

Zdroj: Veronika Telčerová, Topzine.cz

Zdroj: Veronika Telčerová, Topzine.cz

V České republice se mezi nejčastěji zneužívané drogy řadí pervitin a marihuana. Nebezpečně vzrůstá i míra zneužívání léků, především těch, které snižují úzkost a napětí, vyvolávají euforii nebo zvyšují duševní i fyzický výkon člověka. Lze je běžně sehnat v lékárnách na lékařský předpis a ke vzniku závislosti může dojít i v případě, že dotyčná osoba dodržuje nařízení lékaře a je v jeho péči.

Za závislého lze považovat člověka, u kterého se během posledního roku vyskytly tři a více z následujících jevů:

  • Silná touha užívat drogu.
  • Potíže se sebekontrolou užívání drogy, a to pokud jde o počátek a ukončení užívání, nebo množství užité drogy.
  • Vyžadování vyšších dávek drogy, aby se dosáhlo účinků původně vyvolaných nižšími dávkami (návyk).
  • Postupné zanedbávání jiných zájmů ve prospěch užívané drogy a zvýšení množství času, věnovaného získání nebo užívání drogy nebo zotavení se z jejího účinku.
  • Pokračování v užívání drogy, a to i přes jasný projev škodlivých následků vyplývajících z tohoto užívání, případně toxické poškození mysli.
  • Jestliže se droga užívá s úmyslem zmenšit příznaky somatického (tělesného) odvykacího stavu.

Rozlišujeme dva druhy závislosti, psychickou a fyzickou.
Fyzická závislost je stav organismu vzniklým zpravidla dlouhodobějším a častým užíváním drogy. Organismus se droze přizpůsobil, navykl si na ni a potřebuje ji. Na přerušení přisunu této drogy reaguje abstinenčními příznaky, které můžou skončit až smrtí jedince.
Psychická závislost je duševní stav vzniklý vzniklý konzumací drogy, který se proje­vuje přáním drogu opět užívat. Pro vznik psychické závislosti nestačí jen pouhá konzumace drogy, závisí i na dalších okolnostech – určitá společnost, prostředí, rituál. Často tedy nejde o závislost na konkrétní látce, ale o závislost na něčem, co užívání drog doprovází. Pokud je přerušeno podávání drogy, neměly by se teoreticky dostavit žádné tělesné abstinenční příznaky, prakticky jsou ovšem projevy naší psychiky často doprovázeny i projevy fyzickými – třesem, pocením a podobně. Psychická závislost je nejsilnějším faktorem, který vede k zneužívání drogy. Rovněž velmi komplikuje případnou léčbu (mnohem podstatněji než závislost fyzická).

Fyzickou závislost nejvíce vyvolávají opiáty. Například marihuana nebo LSD ji nezpůsobují vůbec. Psychickou závislost vzbuzují všeobecně vzato všechny druhy drog (nejde totiž o přímé působení látky na organismus).

Uživatelé drog

  • Experimentátoři – osoby, které různé drogy zkouší, občasně a nepravidelně užívají. Nemusí mít při tom problémy v jiných oblastech. Hlavní věkovou skupinu jsou lidé mezi 16 a 21 lety.
  • Příležitostní a rekreační uživatelé drog – u této skupiny se stalo užívání drog součástí životního stylu, ale není častější než jednou týdně a jeho důsledkem není (nebo zatím není) vznik drogové závislosti a dalších problémů. Typické je užívání marihuany, LSD či extáze na tzv. tanečních parties. Ve většině případů jde taktéž o mládež mezi 16. a 21. rokem.
  • Problémoví uživatelé drog, závislí – nitrožilní užívání drog a/nebo dlouhodobé a pravidelné užívání opiátů, kokainu a drog amfetaminového typu. V této skupině dominuje časté užívání drog (např. s denní frekvencí), jsou narušené sociální vztahy, pracovní návyky, v životě člověka převládá užívání drog nad jinými aktivitami. Zde nezahrnujeme užívání konopí a extáze.
  • Exuseři – bývalí (abstinující) uživatelé drog.

Foto: Veronika Telčerová, Topzine.cz

Foto: Veronika Telčerová, Topzine.cz

Primární prevence: aktivity směřující k předcházení užívání návykových látek u osob, které ještě s drogou nejsou v kontaktu. Cílem je předejít problémům spojeným s užíváním návykových látek, případně oddálit první kontakt s drogou, podat cílové skupině dostatečné informace, nabídnout smysluplné využití volného času, podporovat zdravý životní styl. Řadí se zde například přednášky určené žákům a studentům.

Sekundární prevence: předcházení vzniku, rozvoji a přetrvávání závislosti u osob, které již drogu užívají nebo se na ní staly závislými. Patří sem činnost kontaktních center, výměna injekčního materiálu a další.

Terciární prevence: předcházení vážnému či trvalému zdravotnímu a sociálnímu poškození z užívání drog. Je směřována lidem, kteří nemají zájem přestat drogy užívat a nejedná se o snahu těmto osobám pomoci k uzdravení, ale cílem je minimalizování rizik hrozících společnosti.

Léčba

První pomoc mohou poskytnout tzv. kontaktní centra. Jsou v každém větším městě,  služby jsou bezlatné. Slouží pro první kontakt s uživatelem drog nebo s jeho blízkým okolím, rodiči, kamarády. Jinou možností jsou ordinace psychiatrické, adiktologické (adiktologie je obor zabývající se zneužíváním drog a odbornou pomocí osobám a skupinám, které jsou drogami ohroženy) nebo tzv. AT Ordinace (Ordinace pro alkoholismus a toxikomanii).

Pokud už nestačí ambulantní péče, přistupuje se k hospitalizaci. Buď na lůžkovém oddělení psychiatrie patřícím k nemocnici (kratší doba hospitalizace, v řádech týdnů) nebo na samostatných psychiatrických klinikách, kde mají pro toxikomany specializovaná oddělení (doba trvání cca 3 měsíce). Mimo jiné zde klient podstoupí detoxikaci. Jejím smyslem je zbavit organismus návykové látky, buď bez použití léků nebo za jejich podpory cílené na překonání odvykacích příznaků. Substituce je způsob léčby, kdy je užívání původní drogy nahrazeno užíváním látky s podobnými účinky a vlastnostmi, avšak s výrazně menšími riziky, než měla původní droga (např. heroin je nahrazen metadonem).

Pro motivované klienty starší 18 let, kteří prokáží skutečný zájem změnit svůj život a zbavit se závislosti, a jsou ochotni se na této změně aktivně podílet, jsou určeny tzv. terapeutické komunity. Jedná se nejčastěji o samostatné pracoviště (příp. v rámci psychiatrické kliniky), pobyt zde trvá asi 1 rok, vstup je dobrovolný, snahou je vytvořit bezpečné prostředí bez drog, které se bude co nejvíce podobat reálnému životu. Klienti si sami vaří, uklízejí, starají se o chod zařízení, je jim poskytována psychologická péče, pracovní terapie, skupinová terapie a další. Hojně se zde využívá rituálu – rituál při vstupu, při postupování do dalších fázích, při odchodu. Klient musí dodržovat přísná pravidla (např. zákaz jakéhokoli milostného vztahu s jiným klientem), při jejich porušení je z komunity vyloučen a musí odejít.

Po pobytu na specializovaných odděleních nemocnic nebo v terapeutické komunitě (trvajícím minimálně 3 měsíce) může klient využít služeb doléčovacích center či Domů na půli cesty. Nabízí nejen podporu při znovuzačleňování se do společnosti, hledání práce a podobně, ale nabízí také možnost chráněného bydlení.

Pro abstinující toxikomany existují svépomocné skupiny, kde se  členové navzájem podporují v novém životním stylu.

Je třeba mít na paměti, že neexistuje vyléčený narkoman, pouze abstinující narkoman. Člověk, který se už jednou s tímto problémem potýkal, si musí dávat pozor po zbytek života.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Drogy a jejich následky. Kdy překračujeme hranice?